הצטרפות למאגר ספקים

​​​​​הנחיות להגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש בטופס המקוון בצירוף מסמכים הבאים:

 • אישור ניהול חשבון/המחאה מבוטלת
 • אישור ניכוי מס הכנסה ואישור ניהול ספרים
 • במידה ועוסק פטור יש לצרף תעודת עוסק פטור
 • צילום של חשבונית
 • כאשר מגיש הבקשה לא עוסק פטור ולא עוסק מורשה, שעיקר הכנסתנו איננה משכורת, גימלה או קיצבה יש לצרף הצהרה לעניין המע"מ. לחצו כאן להורדת טופס הצהרה.

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים לא תידון כלל.

לפרטים נוספים אודות הליך הצטרפות למאגר הספקים ניתן לפנות אל הנהלת חשבונות בטלפון: 03-5722258 

טופס בקשת הצטרפות

לאחר מילוי הטופס, יגיע מייל אישור הגשת הבקשה למייל שצוין בטופס.

שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה

טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3

כפי שמופיע בחשבונית

במקרה של עסק פטור - מספר ת.ז.

לא עוסק מורשה ולא עוסק פטור, שעיקר הכנסתנו ממשכורת, גימלה או קיצבה ייבחר סוג חברה ת.ז.


נא להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 03-7654321

נא להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-7654321

נא להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 03-7654321יש לאחד את האישורים לקובץ אחד
לא עוסק מורשה ולא עוסק פטור, שעיקר הכנסתנו איננה משכורת, גימלה או קיצבה


 1. הרינו מצהירים בזה שכל סכום כאמור לעיל שיועבר לחשבון על ידיכם ושיזקף בחשבון יחשב כמשולם על ידי העירייה לידינו ממש ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו לצורך כל דבר ועניין.
 2. הרינו מתחייבים להודיע בכתב לעירייה על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק המצוינים בהודעתנו זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על כל שינוי בבעלות על חשבון הבנק ו/או בזכויות הפעולה בחשבון הבנק ו/או בפרטי חשבון הבנק שאליו מבוקשת העברת הכספים, ברור לנו שאם לא נעשה כן, העירייה תוסיף ותשלם לנו באמצעות העברה ישירות לחשבון הבנק ולא תהיינה לנו כל טענה ו/או תובענה בקשר לכך.
 3. ניתנה על ידינו הודעה כאמור על שינוי פרטי חשבון הבנק לאחר שהעירייה הורתה להעביר כספים לחשבון הבנק שפרטיו מצויינים לעיל, אך לפני שהכספים הועברו בפועל לחשבון הבנק, כי אז הננו פוטרים את העירייה מכל אחריות במקרה שלא יעלה בידי העירייה לעצור את ביצוע העברת הכספים.
 4. הרינו נותנים לעירייה היתר לבקש ולקבל מהבנק בו מתנהל חשבוננו כל הבהרה וכמו כן מורים בזה לבנק לתת לעירייה הבהרות כאלה , בין בכתב ובין בעל פה , לגבי העברות כספים ופעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון על ידי העירייה. הרינו מורים בזאת לבנק למסור לעירייה ו/או לבנק מטעמה את ההבהרות ו/או המידע אשר יבוקש על ידה כאמור לעיל.
 5. אנו מצהירים כי לא תהיינה לנו ו/או לכל הבא מכוחנו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר לזיכוי או אי זיכוי חשבוננו והתשלומים כאמור לעיל.
 6. כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון יעשה על ידינו ישירות עם העירייה.
 7. הננו מתחייבים להחזיר לעירייה תוך 3 ימים מעת שהעירייה פנתה בדרישה, בין בכתב ובין בע"פ, כל סכום אשר שולם בטעות או שלא כדין עפ"י הוראת העירייה לזכות את חשבוננו בבנק. בחתימתנו זו אנו נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לבנק בו מתנהל החשבון כהגדרתו לעיל , להחזיר לעירייה מיד עם דרישתה הראשונה , כל כספים שיופקדו בחשבוננו בטעות ואשר העירייה תודיע לנו ו/או לבנק בכתב על ביטולן. אנו מאשרים בזה כי אחור בהחזרת התשלום יגרור אחריו חיובי ריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה , החל מיום קבלת הכספים על ידינו.
 8. ידוע לנו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תשלומים באמצעות המחאות או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 9. בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידינו או על ידכם לאחר מתן הודעה בכתב.
 10. מצורפת בזה המחאה מבוטלת של חשבוננו / אישור הבנק על נכונות פרטי חשבון הבנק שלנו.

1. הרינו מצהירים בזה שכל סכום כאמור לעיל שיועבר לחשבון על ידיכם ושיזקף בחשבון יחשב כמשולם על ידי העירייה לידינו ממש ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו לצורך כל דבר ועניין. 2. הרינו מתחייבים להודיע בכתב לעירייה על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק המצוינים בהודעתנו זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על כל שינוי בבעלות על חשבון הבנק ו/או בזכויות הפעולה בחשבון הבנק ו/או בפרטי חשבון הבנק שאליו מבוקשת העברת הכספים, ברור לנו שאם לא נעשה כן, העירייה תוסיף ותשלם לנו באמצעות העברה ישירות לחשבון הבנק ולא תהיינה לנו כל טענה ו/או תובענה בקשר לכך. 4. ניתנה על ידינו הודעה כאמור על שינוי פרטי חשבון הבנק לאחר שהעירייה הורתה להעביר כספים לחשבון הבנק שפרטיו מצויינים לעיל, אך לפני שהכספים הועברו בפועל לחשבון הבנק, כי אז הננו פוטרים את העירייה מכל אחריות במקרה שלא יעלה בידי העירייה לעצור את ביצוע העברת הכספים. 5. הרינו נותנים לעירייה היתר לבקש ולקבל מהבנק בו מתנהל חשבוננו כל הבהרה וכמו כן מורים בזה לבנק לתת לעירייה הבהרות כאלה , בין בכתב ובין בעל פה , לגבי העברות כספים ופעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון על ידי העירייה. הרינו מורים בזאת לבנק למסור לעירייה ו/או לבנק מטעמה את ההבהרות ו/או המידע אשר יבוקש על ידה כאמור לעיל. 6. אנו מצהירים כי לא תהיינה לנו ו/או לכל הבא מכוחנו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר לזיכוי או אי זיכוי חשבוננו והתשלומים כאמור לעיל. 7. כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון יעשה על ידינו ישירות עם העירייה. 8. הננו מתחייבים להחזיר לעירייה תוך 3 ימים מעת שהעירייה פנתה בדרישה, בין בכתב ובין בע"פ, כל סכום אשר שולם בטעות או שלא כדין עפ"י הוראת העירייה לזכות את חשבוננו בבנק. בחתימתנו זו אנו נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לבנק בו מתנהל החשבון כהגדרתו לעיל , להחזיר לעירייה מיד עם דרישתה הראשונה , כל כספים שיופקדו בחשבוננו בטעות ואשר העירייה תודיע לנו ו/או לבנק בכתב על ביטולן. אנו מאשרים בזה כי אחור בהחזרת התשלום יגרור אחריו חיובי ריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה , החל מיום קבלת הכספים על ידינו. 9. ידוע לנו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תשלומים באמצעות המחאות או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 10 . בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידינו או על ידכם לאחר מתן הודעה בכתב. 11 . מצורפת בזה המחאה מבוטלת של חשבוננו / אישור הבנק על נכונות פרטי חשבון הבנק שלנו.