הצהרת בריאות עובדי קבלן

טופס הצהרה לפי סעיף 3א (1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

א. אני מצהיר/ה כי איני משתעל.
ב. אני מצהיר/ה כי חום גופי אינו 38 מעלות ומעלה ולא היה לי חום כאמור בשבוע האחרון.
ג. אני מצהיר/ה כי לא הייתי במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.


dd/mm/yyyy

לכתובת זו יישלח מייל המהווה אסמכתא לאישור הצהרה