בקשה להגדלת היקף התקשרות

בקשה להגדלת הוצאות העירייה על פי מכרז / על פי החלטת ועדת התקשרויות
לפי הוראות תקנה 3(7)(א)/(ב) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987​

לכל בקשה יש לצרף אישור חשב על גבי טופס אישור חשב להגדלת הוצאות על פי חוזה דוגמא.docxיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

ניתן לצרף מכתב הסבר לוועדה

.