חיפוש

תוצאות חיפוש עבור​

 

 

דף הבית210925אתר הטפסים המקוונים של עיריית גבעתיים06/05/2020 09:11:44קישורים נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2020 פורסם על-ידי 'internet\asaf' באמצעות כלי המבנה והתוכןhtmlTrueaspx
טפסים מקוונים21114113/05/2020 13:12:43עיריית גבעתים שינקין 6, גבעתיים טל https://gvtforms.ladpc.co.ilhtmlTrueaspx
שירותים217917 נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2020https://gvtforms.ladpc.co.ilhtmlTrue
חיפוש211460תוצאות חיפוש06/05/2020 08:54:08צור קשר פניה למנהל האתר הצטרפות למאגר ספקים בקשה למלגה בקשה לקבלת הנחה לעסקים הצהרת בריאות עובדי קבלן הצהרת בריאות סיירת הסברה בקשה להנחות בחוגי העשרה, תרבות וספורט לשנה"ל https://gvtforms.ladpc.co.il/FormshtmlTrueaspx
תקנון עידוד קנייה בגבעתיים28715731/08/2020 15:35:08היחידה לקידום עסקים בעיריית גבעתיים ועמותת קהילתיים יוצאות במהלך חודש אוגוסט בקמפיין עידוד קנייה בחנויות ובעסקים מקומיים, זאת במטרה לתמוך בכלכלה המקומית הפועלת בעיר https://gvtforms.ladpc.co.il/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
טופס דוגמא21273910/05/2020 12:54:26 חובה​ עיריית גבעתים שינקין 6, גבעתיים טל https://gvtforms.ladpc.co.il/Forms/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מפת האתר21274006/05/2020 09:03:39https://gvtforms.ladpc.co.il/Forms/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
טופס הוראת קבע באשראי21862728/06/2018 11:03:20: )שם בעלי החשבון כפי שמופיע בספרי הבנק (אני הח"מ נותן בזאת לעיריית גבעתיים הוראה לחייב את חשבוני/נו כמפורט להלן בגין חיובי ארנונהעירונית בסכומים ובמועדים שיקבעו ע"י העירייה https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
bakasha-lehanaha-B21863130/11/2014 15:46:39"טופס בקשה לסיוע כלכלי לשנה"ל תשע https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
bitul-rishum-hugim21863210/09/2014 13:10:03הודעת הביטול תימסר ידנית למזכירות המתקן בו מתקיים החוג, או ישירות למרכז הרישום חובה להציג בפני הרשם המזכיר/רכז החוגים/ א ת הודעת הביטול חתומה ע"י המדריך וע"י https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
IRURMEDIDOT21863408/06/2014 09:43:12טופס ערעור על מדידת נכס ,ה/ת נכבד/ תושב 1 . עליך להמציא במידה והנך מבקש לערער על, בעלות חוזרת למדידה בקשה להגיש או הארנונה בצו לקריטריונים בהתאם מטעמך מוסמך מודד של מדידה https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
supplierforms21863621/01/2020 12:00:34הנדון: טופס בקשה להעברת כספים לחשבון הבנק התשלומים ייעשו באמצעות זיכוי ישיר של חשבון חשבון ששייך לספק ועל שם הספק .נבקשכם להקפיד על מילוי נכון, מדויק ובכתב ברור של כל הפרטים https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
tmichot-forms-201521863713/11/2014 05:53:50מורשי החתימה של הגוף יחתמו בתחתית :הערה כל דף חותמת לא נתמך בשנים קודמות ע"י הרשות המקומית ___נתמך על ידי הרשות המקומית משנת האם בעל תפקיד זה מורשה חתימה .באם החבר עובד בעמותה, אם כן https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
transreq321863830/06/2014 14:48:25בקשות העברה מנומקות יתקבלו בכתב לפקס או בדוא"ל לידי מיריעד יום , רביעי 23.4.2327 , לאחר תאריך זה לא יתקבלו בקשות העברה תשובות לבקשות העברה, ניתן לקבל מתמר או ליאת מקשרי קהיל ה https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
בקשה להנחה בארנונה להורה עצמאי21864101/07/2018 05:34:03בהתאם לחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב מסמכים נדרש ים לצורך מימוש הזכאות ) ה ,רווק /ה/אלמן, גרוש/ה( מעמד ההורה+ צילום תעודת זהות וספח בו רשומים הילדים https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
בקשה להנחה מתשלום ארנונה לעסק21864215/01/2015 09:27:58אגף גבייה והכנסות פניית עסקים לוועדת הנחות (מחזיק שהינו בעל עסק י חבר בני אדם"למעט עסק המנוהל ע שטחו של העסק אינו עולה על https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
בקשה לקבלת הנחה טופס 121864318/01/2015 07:04:50על מנת ל בדוק זכאות ל הנחה יש למלא את הטופס המצ"ב ו להגיש ו חתום לעירייה בצרוף מסמכים תומכים על המבקשים לקבל הנחה התלויה במבחן הכנסה למלא נתונים אודות הכנסה https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
בקשה לקבלת הנחה מועדת הנחות טופס 221864431/12/2012 16:15:47והכנסות אגף גבייה פניה לועדת הנחות .ב" המבקש הנחה בארנונה ימציא בקשה חתומה לפי הטופס המצ"נזקק" ואת שיעורי ההנחה בכפוף לאמור,בתקנה ועדת הנחות תקבע את זכאותו של מבקש https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין21864627/12/2017 10:53:46לצורך קבלת אישור לטאבו להעברת זכויות בנכס יש להמציא לאגף גביה והכנסות את המסמכים הבאים, ( לקבלת אישור לטאבו לרישום משכנתא יש להמציא נסח טאבו מעודכן בלבד :) https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
הוראה לחיוב בכרטיס אשראי - ארנונה21864702/02/2014 14:38:50לכבוד עיריית גבעתיים לכבוד עיריית גבעתיים לכבוד עיריית גבעתיים לכבוד עיריית גבעתיים אגף גבייה והכנסות https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
הוראה לחיוב חשבון - ארנונה21864928/06/2018 10:49:04מוצעת לך בזאת האפשרות הנוחה להצט ר .ף להסדר תשלום המיסים העירוניים באמצעות כל מוסד בנקאי חיוב החשבון ביום הפירעון .האחרון לתשלום נא למלא א ת הפרטים הנדרשים לחתום ולהחזיר, למרכז https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
הנחה מארנונה לבנין ריק21865225/12/2013 10:42:12בעל הנכס , המחזיק במבנה ריק שאינו בשימוש לרבות צריכת מים וחשמל , יהא פטור מתשלום ארנ ונה בגין אותו מבנה למשך תקופה של עד שישה חודשים רצופים או חלק ממנה ב. 1 . המבקש ימלא את הטופס https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזוק21865328/02/2013 09:45:04פטור לבנין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו ניתןבהתאם לסעיף 333 .לפקודת העיריות בתיאום בדיקת פקח, הפטור מותנה במסירת הודעה בכתב ואינו ניתן .רטרואקטיבית https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
2321865618/04/2012 07:35:11ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,______________ 'נושא תעודת מס .אם לא יעשה כן, יאשר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
bakasha-lehanaha-A21865710/11/2019 07:59:01בקשה להנחות בפעילות אגף החינוך , "לשנת הלימודים תש פ זכאיות להנחה, משפחות שסך כל ההכנסה ברוטו לחודש לנפש אינה עולה על . בקשת ההנחה תוגש לא יאוחר מחודשיים ממועד הרישום https://gvtforms.ladpc.co.il/Services/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf